Ocena oddziaływania na środowisko

W przypadku obszarów Natura 2000 ocenę oddziaływania przeprowadza się dla planowanych przedsięwzięć mogących oddziaływać zarówno znacząco jak i potencjalnie znacząco na ten obszar. Kwalifikację przedsięwzięcia dokonuje się na podstawie ustawy UOOŚ oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. W rozporządzeniu tym przedsięwzięcia zostały skatalogowane pod względem ich charakterystyki.

Raporty dotyczący ochrony środowiska

raporty ochrony środowiskaJeśli przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Natura sporządzanie raportu OOŚ jest  konieczne. Musimy wiedzieć co takie raporty ochrony środowiska powinny zawierać, jakie informacje. Pierwszy punkt to informacja stanowiąca opis planowanego przedsięwzięcia, warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania oraz główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych. Konieczne jest zawarcie informacji dotyczących zagrożeń czyli przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia. Kolejnym ważnym punktem raportu jest opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną. Raport środowiskowy zawiera również informacje o istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W raporcie należy przedstawić wariant proponowany przez nas oraz racjonalny wariant alternatywny. Jednym z najważniejszych punktów jest opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.